Tư vấn giải pháp

Để đạt được mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử trong toàn ngành, chúng tôi cung cấp các giải pháp có tính liên thông và thống nhất cao với các ứng dụng và dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo...có các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể định hướng phù hợp cao với Bộ và Chính phủ...