Sản phẩm

  1. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục mầm non
  2. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục tiểu học
  3. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục trung học cơ sở (THCS)
  4. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục trung học phổ thông (THPT)
  5. Hệ thống cổng thông tin điện tử giáo dục (cho các Trường, phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo)
  6. Hệ thống phần mềm hỗ trợ đánh giá chất lượng tiểu học (theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).